Menü Bezárás

Tízezer kézfogás Diósdért – Szövetségben a választókkal

 

A Diósdi Fidesz–KDNP–ODE szövetség önkormányzati ciklusprogramja 2019–2024

A Diósdi Fidesz és a KDNP pártszövetsége, illetve az Otthonunk Diósd Egyesület az alábbiakban vázolja föl az elkövetkező évek kiemelt feladatait Diósd városában.

Adósságkezelés

A város adósságszolgálatának kezelése, és az eladósodási folyamat megfordítása elengedhetetlen a település kiegyensúlyozott vezetéséhez. A magyar települési önkormányzatok – döntően a 2002–2008-as időszak között felhalmozott – adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára 2011 és 2014 között került sor. Ennek következtében a Diósdon jelenleg regnáló képviselőtestület saját ciklusát szinte adósság nélkül vehette át, ám a ciklus végére a jogszabályokban rögzített maximálishoz közeli hitelállománnyal terhelte meg a települést, s alig teljesíthető éves adósságszolgálathoz jutatta el.
A 2012-től működő új önkormányzati rendszer egyik fő feladata, hogy kordában tartsa az önkormányzati gazdálkodást, így az önkormányzatoktól megköveteli a működési bevételeik és kiadásaik egyensúlyát – azaz nem képződhet hiány –, valamint ezen időponttól az önkormányzati hitelfelvételhez is a kormány beleegyezése szükséges. Bár Aradszki András országgyűlési képviselő számos alkalommal jelezte a polgármester felé, hogy a növekvő adósságállomány nem szerencsés irány, intelmei ellenére a felelőtlen döntések rendre megszülettek. Ez a képviselőtestületi attitűd azonban hosszútávon nem tartható fenn, valamint az adósságszolgálat is mielőbbi kezelésre szorul, illetve az eladósodási folyamat megfordítása életbevágó a település számára.


Utak, járdák, közállapotok


Az utak, járdák javítása, a zöldterületek rendbetétele, a közterületek rendszeres karbantartása az adósságkezelés mellett szintén égető feladat Diósd számára.
A település útjainak egyes szakaszai katasztrofális állapotukról adnak tanúbizonyságot, a közterületei, zöldterületei pedig rendezetlenek. Biciklivel, autóval egyaránt nehézkes a közlekedés, ezért az önkormányzatnak minden lehetőséget meg kell ragadni, amely hozzásegítheti városunkat a felújításhoz elengedhetetlenül szükséges forrásokhoz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a sokmillió forintos támogatással járó útfelújítási pályázatok benyújtásának lehetősége eddig is adott volt, ám a jelenlegi városvezetés ezzel gyakorta vagy nem élt, vagy több ízben nem a pályázati kiírásoknak megfelelően pályázott; ez nemtörődöm, hanyag magatartás, amely méltatlan bármely magyarországi település vezetéséhez. Eklatáns példa továbbá az is, hogy csupán a megszaporodott építkezések okán 31 millió forint behajtási díjat szedett be az önkormányzat a tavalyi évben, ám ennek idén mindössze a felét forgatta vissza útkarbantartási célokra. Egy átlagember számára sem szorul magyarázatra a tény, hogy ennél jóval többre volna szükség az évenkénti felújítások elvégzéséhez. E ciklusban látványosan lelassult a murvás utak szilárd burkolattal történő ellátása, de a mindenkori városvezetésnek a gyalogosforgalomra is gondolnia kell. Diósd megérdemli, hogy végre rendezett, élhető településsé váljon, ezért tehát lendületes járda- és útépítési programra van szüksége!


Hasonlóképp hangsúlyos a város felszíni csapadékvíz elvezetésének kiépítése, illetve a meglévő rendszer felújítása. Diósd jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszerét domborzatának és a beépítések megnövekedett számának köszönhetően sajnos már az átlagos mennyiségű csapadékvíz elvezetése is kihívás elé állítja. Az elvezetésnek két formája lehetséges: a helyi szikkasztás, valamit a továbbvezetés, ám a terepviszonyok (nagymértékű lejtés) miatt Diósdon többnyire csak az utóbbi megoldás jöhet szóba. El kell érni, hogy a település csapadékvíz elvezető rendszere az átlagos mennyiségű esőzéseknél elegendő kapacitással rendelkezzék, illetve a lehetőségekhez mérten az extrém esőzéseknél se váljon túlterheltté. A jelenlegi városvezetés számára ez a probléma is régóta ismert, ennek ellenére mégsem igyekeztek javítani a helyzeten az elmúlt öt év során.


Játszóterek, rekreációs területek, kutyafuttatók


A településnek minőségi játszóterekre, rekreációs területekre, és további kutyafuttatók kialakítására is szüksége van.
Gyermekeink testi épségét szem előtt tartva a település játszótereire jócskán ráfér az arculatváltás; a szabványoknak nem megfelelő, vagy rossz állapotú játékok helyett új, biztonságos játszóelemekkel kell felújítani a diósdi játszóterek többségét, ám hasonlóképp fontos a rendszeres karbantartásuk is, ezért az állagmegőrzés szintén hangsúlyt érdemel. Konkrét példaként említve, az Ifjúság úti játszótérrel is kezdenünk kell valamit, de igaz ez az ottani sportpályákra, a kosár és gördeszka pályára, és a füves „ketrecre” is.


Diósdon a háztartások zömében házi kedvencek élnek, ezért épp ráférne a településre néhány klasszikus kutyafuttató kialakítása, a félhivatalos lucernáson kívül. Láthatjuk tehát, hogy az elkövetkező évekre bőven akad tennivaló e tekintetben is, mert egyre több kisgyermekes és állatbarát család választja városunkat lakhelyéül, így életminőségünk tekintetében sem elégedhetünk meg a felszínes megoldásokkal!


Közbiztonság


A Diósdon a kiépített térfigyelő kamerarendszer bővítése elengedhetetlen.
A település az Érdi Rendőrkapitányság területéhez tartozik, Érd önkormányzata pedig e ciklusban sikeresen pályázott a belügyminisztérium közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására, amelynek segítségével Érd városa több száz kamerából álló térfelügyeleti rendszerrel képes a közbiztonság fenntartására, illetve növelésére. Diósd azonban sajnos e téren is lemaradással küzd, amelyet feltétlenül be kell hoznia, hiszen ahogy az említett példa leírja, pályázati lehetőség mindenkor rendelkezésre áll.
Sajnos az utóbbi időben megszaporodtak Diósd területén a betöréses, besurranásos lopások, s ezt a problémát haladéktalanul meg kell oldani! Diósdon is ki kell építeni egy modern kamerarendszert, amely segítségével nem csak a közbiztonság javulhat, de a közterületek állapota is, ezzel pedig fordított arányban jelentősen csökkenhet az esetleges rongálások, a gyorshajtások, illetve a teherautók engedélynélküli behajtásainak száma. Végül pedig fokozott rendőri és polgárőri jelenléttel erősíteni kell a lakóövezetek biztonságát, ezért a helyi polgárőrség támogatásának emelése további megfontolás tárgyát képezi.


Adócsökkentés


Az ingatlanadót a következő városvezetésnek kutya kötelessége felülvizsgálni, s az eltörölt családi adókedvezményeket visszajuttatni a diósdiaknak.
Elfogadhatatlan, hogy a családok többszörösen leadózott jövedelmükből összespórolt pénzét az építményadó emelésével évről évre megsarcolja a jelenlegi városvezetés! Különösen elgondolkodtató az önkormányzat ezen döntése úgy, hogy csak az iparűzési adónemből származó bevétel – a Kerox távozása ellenére, amely idején 360 millió forint volt – tavaly megközelítette az 500 millió forintot. Ez pedig annyit tesz, hogy a település számára szükséges adóbevétel az iparűzési adóból is befolyik. De a pincéket is megadóztatták, ami szintén elfogadhatatlan, hiszen ha az Ófaluban valakinek van egy üres, vagy hobbiborász pincéje, azt indokolatlan külön megadóztatni. Hasonlóképp igaz ez a magasfeszültség alatt lévő telkek vonatkozásában, amelyekre mivel nem építési telkek, nem lehet építkezni, ennek ellenére adót vetnek ki rájuk. A jelenlegi vezetés ezen gyakorlatát be kell fejezni, a családok sarcolásának és az ebből származó jövedelem értelmetlen szétfolyatásának véget kell vetni!


Intézményhálózat


A város intézményhálózatának magas színvonalon történő működtetése, a növekvő igényeknek megfelelő bővítése, és egyházak támogatása szintén célkitűzésünk a 2019–2024-es ciklusban.
Az oktatásszolgáltatásnál alapvető célként a mennyiségi szemlélet helyett a minőséget kell előtérbe helyezni. A minőség mint érték jelentheti a közoktatás hosszú távú jövőjét, az intézmények, az épületek, illetve az infrastrukturális és tárgyi feltételek tekintetében egyaránt.
A település bölcsődei férőhelyeinek száma még mindig kevés. A következő ciklusban indokolt a férőhelyek bővítése, de nem további felelőtlen hitelfelvétellel, hanem pályázati forrásból. Az óvodai ellátás a városban területileg jól lefedett, az óvodák többségében megfelelő a kihasználtság. A diósdi óvodák szakmai munkájáról elmondható, hogy az színvonalas, a nevelőmunka kiváló. Az idősek nappali ellátása: a Diósdon élő idős koruk miatt szociális és mentális támogatást igénylő személyeknek nyújt szolgáltatást.

Kiemelten fontos, hogy Diósd Város Önkormányzata a városban működő egyéb fenntartású nevelési, oktatási intézményekkel és fenntartóikkal a kölcsönös előnyökön alapuló, harmonikus szakmai együttműködésre törekedjen.


A vallásszabadság közvetlenül az emberi méltóságban gyökerezik, a vallás a legszemélyesebb közösségi ügy, közügy, a vallásos emberek pedig egyszerre tagjai egyházuknak és polgárai a magyar hazának.
A diósdi Fidesz–KDNP–ODE alapvető szemléletmódja, hogy az egyházak és az állam szétválasztása nem jelentheti az egyházak elidegenítését a társadalomtól, az állam semlegessége pedig a vallásszabadság tekintetében nem jelenthet tétlenséget. Napjaink valódi kihívása már nem a szétválasztás, hanem az, hogy miként biztosítható az állam, az önkormányzatok és az egyházak gyakorlati együttműködése, egymás támogatásával.


Új városközpont kialakítása


A Szent Isván tér rekonstrukciója keretében szükséges a város közintézményeinek – a polgárok jobb kiszolgálását lehetővé tévő – bővítése, átalakítása, egy új, energiahatékony megoldásokkal kialakított közösségi ház létrehozásával, amely végre lehetővé teszi az olyan kulturális rendezvények megszervezését is, amelyek méltóak egy Diósd méretű városhoz. Szeretnénk a polgármesteri hivatalt is átköltöztetni a főtér másik oldalára, a jelenlegi helyét pedig parkosítani, ezáltal egy összefüggő zöld terület születne a város közepén, egy főtér művelődési házzal, amely minden tízezer lélekszámot meghaladó várost megillet.


Lakótelepeink


Fidesz–KDNP–ODE a „Zöld Város” program keretében a három lakótelep – a „Hunyadi”, az „Ifjúság” és a „Bartók” lakótelep – parkjainak, tereinek felújítását kívánja megvalósítani. A „Zöld Város” projekt része a járdák és gyalogutak rendbetétele, a parkokban található eszközök (padok, szemetesek) cseréje, a parkolók és a játszóterek felújítása; ahol szükséges, ott a területet körbekerítik, és új játékokat telepítenek. Mindemellett járda- és lépcsőjavítás is része a projektnek, továbbá a térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, és – ahol lehet – a tulajdonosakkal összhangban az épületek energiahatékonyságának növelése. És mivel társasházak pályázhatnak az ITM-nél, ezen a pályázatokat az önkormányzatnak kötelessége támogatni az önrész bizonyos részének átvállalásával.


Közlekedéskoncepció, zajterhelés


A Szabadság úti M0-s hídon egy hatékony zajvédő rendszer kiépítése szükséges, a zajtérkép felülvizsgálatát követően pedig a település zajterhelésének csökkentése. Az autópályák két oldalán jelenleg több kilométer hosszan áll már zajvédő fal, amelynek a továbbépítésére, magasítására van szükség; el kell készíteni a zajtérképet, s annak alapján egy akciótervet megalkotni. A Szabadság út lakóinak életét megkeseríti a híd, amely kimaradt az elmúlt évek zajvédő fal fejlesztéséből.
Az elfogadott közlekedéskoncepció mentén kerékpárutak, gyalogos- és futó útvonalak létrehozása indokolt, akárcsak az egyirányúsítás felgyorsítása. Az utcákban a közlekedés meglehetősen nehézkes, ennek kapcsán szerencsés volna, ha – indokolt esetekben – kikerülne a lakó-pihenő övezet tábla, és törekednénk a KRESZ erre vonatkozó szabályainak betartatására. A közlekedés minőségének növeléséhez, a lakó-pihenő övezet kialakításával párhuzamosan fontos lenne a Barackos utcát kiszélesíteni, aszfaltozni, így összekötni Diósdot Érddel, tehermentesítve ezzel a Sashegyi utat; a vasúton túli területeket rendezni kell, melynek elsődleges célja egy ipari övezet létrehozása. A házszámok tekintetében szintén rendszerezésre van szükség, hiszen most e téren is meglehetősen nagy a káosz.


Oktatás


A meglévő általános iskola bővítésével (természetesen, ha a KLIK mint intézményfenntartó központ, és a tankerület ebben partnerek) együttműködve egy gimnázium életre hívása városunk növekedésével együtt válik szükségessé. Az általános iskolákból kikerülő sok száz gyermek középfokú oktatási intézményben szeretné folytatni tanulmányait, s az érintett diósdi szülők körében végzett felmérések is azt igazolják, hogy erőteljesen megnövekedett az igény egy középfokú intézményre. Több cikluson átívelő tervet dolgoztunk ki, egy olyan gimnázium megépítését, amelyben a négy párhuzamos osztályból kettő két tannyelvű lehetne. Megválasztásunk esetén azonnal megkezdjük az egyeztetést a KLIKK-el, illetve Aradszki András országgyűlési képviselőnkkel azért, hogy a kormány biztosítsa a pénzügyi fedezetet, és minél előbb belevághassunk az előkészítésbe. Kiemelt terveink közt szerepel, hogy már a következő ciklusban elkezdődhessen a beruházás.


Vállalkozások, munkahelyteremtés


A helyi vállalkozások tevékenységének támogatásával szeretnénk elősegíteni a szintén helyben realizálódó munkahelyteremtést. A kormányzattal összhangban kiemelt célunk a növekedési potenciállal bíró helyi kis- és középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenységük és piacbővítési lehetőségeik fejlesztése, saját igényeinek megfelelően.


Civil szervezetek


Szükségesnek tartjuk a helyi civil szervezetek támogatásának növelését. Egy tízezer lélekszámot meghaladó városhoz méltatlan az összeg, amelyet a jelenlegi ciklusban a városvezetés a helyi civil szervezetekre fordított. Jóval határozottabb támogatást vállalunk, hiszen tapasztalati tény, hogy számos helyi szervezet küzd az életben maradásáért, vagy vegetáló működésbe kényszerül.

Nemzetközi kapcsolatok


Feladatunknak tekintjük a nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztését, bővítését, kiemelt figyelemmel fordulva a testvér-települési kapcsolatok építése, illetve a határon túli területeken élő magyarság nemzeti összetartozásának erősítése felé.